Direktorica Džender centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske Spomenka Krunić  izrazila je zadovoljstvo što su opštine grada Istočno Sarajevo pokrenule inicijativu da pokušaju na svom području oformiti multisektorske modele zaštite za žrtve nasilja u porodici i da slučajeve nasilja u porodici rješavaju u koordinisanom i integrisanom pristupu. Okrugli sto "Protokol o saradnji u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja" organizovao je OEBS u BiH, čiji su predstavnici na današnjem okruglom stolu predstavili svoje rezultate praćenja provođenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici BiH.Trajanje 01:58